Uslovi korišćenja

Ukoliko Korisnik koristi Veb-sajt i/ili koristi Usluge, na način kako je definisano ovim Uslovima, isti se slaže da je Uslove razumeo i prihvatio u celosti. Korisnik ne može koristiti Usluge određene ovim Uslovima, ukoliko iste ne prihvati.

Opšte odredbe

Ovim Uslovima korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi) se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem veb-sajta www.nebojsadjukic.rs (u daljem tekstu: sajt) i svih usluga u okviru istog.

Svi tekstovi i drugi sadržaji na sajtu su valasništvo Nebojše Đukića  (u daljem tekstu: Autora). Sadržaj se ne sme menjati niti se pojedini delovi mogu koristiti izvan originalnog konteksta. 

U slučaju da koristite tekst ili drugi sadržaj sa sajta u obavezi ste da na vidnom mestu navedete ime autora tekst i postavite link koji će voditi ka izvornom sadržaju. 

U slučaju neovlašćenog korišćenja sadržaja sa ovog sajta protiv odgovornih lica biće preduzete neke od mera pravne zaštite prava intelektualne svojine, na osnovu Zakona o autorskim pravima i srodnim pravima Republike Srbije.

Komentari

Za svaki komentar je odgovorna osoba koja ga postavlja. 

Svaki komentar će biti obrisan ako na bilo koji način vređa, omalovažava ili diskriminiše.  

Ni jedan komentar sa linkovima ne-relevantnog sadržaja neće biti odobren.

Politika privatnosti

Svi podaci koje unosite u kontakt forme na sajtu su zaštićeni i ni u jednom slučaju neće biti prosleđeni trećem licu. 

Prikupljanje ovih podataka je regulisano u skladu sa Uredbom Evropske unije o zaštiti ličnih podataka (GDPR), što znači da svaki korisnik sajta ostavlja svoje podatke dobrovoljno, uz sopstvenu saglasnost, u skladu sa Politikom privatnosti.  

LGND online program

LGND program je autorsko delo Autora. Program nije zamena za psihoterapiju, psihološku, medicinsku ili psihijatrijsku pomoć.

Program je edukativni sadržaj koji pruža mogućnost samostalnog rada Korisnicima, koji zadatke i aktivnosti sprovode na sopstvenu odgovornost.

Korisnici programa

Korisnik se obavezuje da neće na bilo koji način koristiti bilo koji uređaj, softver ili drugi uređaj za ometanje, pokušaj ometanja, snimanje sadržaja u vezi sa Programom ili sadržajem dostupnom na sajtu. Pored toga, Korisnik se obavezuje da neće na bilo koji način koristiti nijednog robota, pauka, drugi automatski uređaj ili ručni postupak za nadgledanje, kopiranje, distribuciju, modifikovanje sajta ili podataka sadržanih na istom, bez prethodne pisane saglasnosti autora ili za to ovlašćenog lica.

Ograničenje odgovornosti

Korisnici program koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost.

Ništa u vezi programa ne može garantovati rezultat koji očekujete. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svoje odluke, ponašanja i rezultate u životu i registracijom potvrđuje da neće smatrati autora, program ili sadržaj odgovornim za svoj život, ponašanje, odluke, ili rezultate kao ni svoje mentalno i fizičko zdravlje i blagostanje, bilo kada i pod bilo kojim okolnostima.

Bilo koja informacija dostupna u okviru Usluga i Sadržaja nije i ne može biti zamena za uslugu profesionalne pomoći u bilo kojoj oblasti uključujući psihološku, medicinsku ili psihijatrijsku. U slučaju bilo kakvih simptoma ugroženog mentalnog ili fizičkog zdravlja koji zahtevaju postavljanje dijagnoze i tretman, potrebno je obratiti se lekaru, psihologu, psihijatru ili psihoterapeutu, u zavisnosti od simptoma.

Sajt / program se ne smatra odgovornom za komunikaciju između Korisnika, niti za bilo koje posledice koje mogu nastati kao rezultat komunikacije između Korisnika. Ukoliko Korisnik objavljuje/saopštava privatni sadržaj, sajt nema nikakvu odgovornost za objavljeni sadržaj. Sam sadržaj lekcija programa je zabranjeno distribuirati, umnožavati i prikazivati trećim licima i smatraće se kršenjem autorskih prava.

Sajt i program mogu biti privremeno nedostupni ili dostupni u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema, ili u slučaju unapređenja sistema.

Autor ne može biti odgovoran za bilo kakve netačne informacije objavljene na Veb-sajtu i/ili bilo koje netačne cene prikazane na istoj. Korisniku se preporučuje da kontaktira autora sa ciljem prijave eventualnih nepravilnosti ili grešaka putem sledeće adrese, email adrese:  info@nebojsadjukic.rs

Autor neće biti odgovoran za bilo kakav direktni ili indirektni, slučajni, specijalni ili posledični gubitak štete koji bi mogao proizaći iz upotrebe programa od strane Korisnika ili oslanjanja na Sadržaj sajta; ili nemogućnost korišćenja sajta i/ili eventualnih nezakonitih aktivnosti na sajtu.

Ovde navedena ograničenja od odgovornosti odnose se na svu i svaku štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu), ili povrede prava koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

U pogledu programa, autor ne može biti odgovoran ukoliko prema mišljenju Korisnika, informacije o usluzi ne opisuju uslugu na odgovarajući ili očekivani način.

Ovi Uslovi odnose se isključivo na korišćenje Programa i sajta, ali ne i na druge sajtove i usluge drugih kompanija ili organizacija, uključujući one za koje je data preporuka ili link. Autor se ne smatra odgovornom za bilo koji sadržaj dostupan na drugim veb-sajtovima, kao ni za direktnu ili indirektnu štetu ili gubitak nastao usped korišćenja drugih veb-sajtova ili usluga organizacija, uključujući one za koje je data preporuka ili link.

Autorska prava

Autor ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine nad svim elementima koji čine sajt, Sadržaj, Usluge i Program, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci, baze podataka, programski kod, i svi drugi elementi (alati, procesi, strategije, materijali i informacije).

Korisnik se registracijom odnosno prihvatanjem ovih Uslova saglašava da ne snima, kopira, distribuira, sprovodi treninge, savetovanje ili edukacije ili drugi vid profesionalne usluge trećim licima koristeći navedene elemente.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta, Usluga, dela Programa ili Programa u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od autora kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

Kršenje autorskog prava, u bilo kom obliku i obimu, podleže zakonskoj odgovornosti prekršioca.

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti je sastavni deo ovih Uslova korišćenja, i dostupan je na sledećoj veb adresi: https://nebojsadjukic.rs/pravilnik-o-zastiti-podataka-o-licnosti/

Putem ovog Pravilnika obaveštavamo Korisnike o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti koje sprovodi u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Ukoliko fizičko lice nije saglasno sa bilo kojom odredbom ovog Pravilnika, potrebno je da ne stupa u status Korisnika ni na jedan od navedenih načina: posetom sajta ili  registracijom za besplatne lekcije programa. 

Korisnici su dužni da se upoznaju sa sadržinom pravilnika i ukoliko nisu saglasni da se suzdrže od daljeg korišćenja Veb-sajta.

Nastavkom korišćenja sajta smatra se da je lice pročitalo i razumelo važeći Pravilnik, i da je nakon čitanja i razumevanja pristalo na njegovu primenu.

Sajt nudi mogućnost prijave na mejling listu. Ovim činom Korisnik dobrovoljno ostavlja adresu svoje elektronske pošte i pristaje da elektronskim putem prima besplatan edukativni sadržaj, informacije o novostima i promenama Uslova korišćenja i politike poslovanja. Korisnik se u svakom trenutku može odjaviti sa mejling liste.

U svakom trenutku možete zahtevati da se odjavite sa e-mail liste ili da Vam pošaljemo koje vaše podatke imamo u bazi. Takođe, možete zahtevati brisanje tih podataka slanjem zahteva na info@nebojsadjukic.rs

Takođe možete nam se obratiti i putem telefona: + 381 63 1030 982.

Odredbe u vezi sa LGND Programom

Naredne odredbe ovih Uslova odnose se na LGND program (u daljem tekstu: Program). 

Autor omogućava korišćenje Programa isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja. 

Registracijom za besplatne lekcije i koriščenjem plaćene verzije Programa korisnici pristaju na odredbe Uslova korišćenja, i registracijom na sajtu zaključuju ugovor sa autorom kao pružaocem usluge Programa. 

Pristupom sadržajima Programa, svaki korisnik izjavljuje da je pročitao ove Uslove i da je pristao na njih.

Opis i integritet Programa

Program je prevashodno namenjen pružanju usluge neformalnog edukativnog sadržaja. 

Sadržaj je dostupan samo i isključivo kao digitalni sadržaj koji se ne isporučuje na trajnom nosaču zapisa.

Program omogućava korisnicima pristup lekcijama programa uz naplatu, sa izuzetkom prvih 5 besplatnih lekcija koje su dostupne svim Korisnicima koji se registruju putem forme. 

Program se sastoji iz video sadržaja organizovanog u 28 lekcija.

Autor zadržava pravo menjanja sadržaja Programa i tehničkih funkcionalnosti (pre svega u cilju unapređenja korisničkog iskustva ili automatizacije procesa).

Svako korišćenje Programa u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa Uslovima, smatraće se zloupotrebom usluga i kršenjem zaključenog ugovora.

Korisnici Programa

Korisnik Programa je fizičko lice koje se registrovalo kao korisnik Programa pod uslovima i na način iz ovih Uslova koriščenja.

Korisnik se na Program može registrovati popunjavanjem registracione forme korišćenjem adrese svoje elektronske pošte i tom prilikom bira svoje korisničko ime i lozinku. Registracija podrazumeva verifikaciju putem svoje elektronske pošte. Registraciona forma zahteva unos imena i prezimena, ali Korisnik nije u obavezi sa popuni polja istinitim podacima. U slučaju unosa neistinitih podataka prilikom registracije,  u kontekstu korišćenja plaćene verzije Programa Korisnik je u obavezi da naznači prilikom uplate za koje korisničko ime se uplata odnosi.

Korisnik samostalno bira lozinku prilikom registracije i isključivo je odgovoran za tajnost lozinke i korišćenje Programa putem pristupnih podataka. Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećem licu. Korisnik može obavestiti autora ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka.

Za vreme trajanja programa Korisnik može putem FB grupe ili tokom LGND vebinara  postavljati pitanja slanjem upita ili komentara. Autor nije u obavezi da na ove upite i komentare odgovara. Sva komunikacija putem elektronske pošte ne smatra se delom Programa i Agencija ne snosi odgovornost za svu dalju razmenu putem elektronske pošte.

Naplata Programa

Autor od Korisnika vrši naplatu pretplate na Program putem uplate na račun Autora. 

Pristup plaćenim sadržajima Programa biće omogućen onda kada je uplata Korisnika proknjižena na računu autora, a najranije nedelju dana od relizacije mogućnosti pristupa prethodnoj nedelji Programa. Korisnik će biti obaveštem o mogućnosti pristupa novim materijalima putem elektronske pošte. 

Cena Programa je navedena na Internet adresi https://nebojsadjukic.rs/lgnd-program/.

Trajanje pretplate na Program

Trajanje pretplate počinje da se računa o momenta od kada autor Korisniku dodeli pristup Programu.

Korisnik svakoga dana dobija pristup lekciji koja je po redosledu tokom prvih 28 dana programa. 

Pristup FB grupi i mogućnost prisustvovanja LGND vebinarima traje 6 meseci.  

Garancije i reklamacije u odnosu na Program

Korisnik ima mogućnost da usled bilo kakve vrste nezadovoljstva odustane od programa u roku od 14 dana od dobijanja pristupa. 

Autor zadržava pravo menjanja sadržaja programa i tehničkih funkcionalnosti (pre svega u cilju unapređenja korisničkog iskustva ili automatizacije procesa).

Svako korišćenje programa koje nije u skladu sa Uslovima, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža autor i kršenjem zaključenog ugovora.

Završne odredbe

Autor ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji i poslati e-mail Korisnicima (registrovanim korisnicima i korisnicima prijavljenim na mejling listu), najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.

Ovi Uslovi počinju da se primenjuju od dana njihovog objavljivanja na Veb-sajtu.

Ovi Uslovi korišćenja su sačinjeni na srpskom jeziku, ali mogu biti prevedeni i na druge jezike. U slučaju postojanja prevoda, pravno dejstvo proizvodi samo verzija koja je na srpskom jeziku.

Svaki odštampani primerak ovih Uslova proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu i ne može mu se osporiti pravna validnost ili dokazna snaga.

U Beogradu, dana 18.05.2021.

Hvala Vam što poštujete uslove korišćenja ovog sajta.